اگر می خواهید یک فروشگاه آنلاین با طراحی حداقل ایجاد کنید ، موضوع Airi انتخاب بسیار خوبی است. فضای سفید زیادی را ارائه می دهد تا مشتریان شما بتوانند روی محصولات شما تمرکز کنند که مطمئناً باعث افزایش تبدیل شما می شود. موضوع همچنین بسیار قابل تنظیم است.